۱۳۹۶ دوم آذر

Email

Englishenglish
Right
 
L
height=10 height=10
height=25 صنعت در یک نگاه-روستایی91 height=25

شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور 

  گزارش صنعت آب و فاضلاب روستایی در یک نگاه

   اقلام پايه بخش آب قسمت اول

 

پيش بيني
سال ۹۲

وضعيت در پايان
 سال ۹۱

عملکرد 
سال ۹۱

پيش بيني
سال ۹۱

واحد

نام قلم آماري

رديف

 

۶۰۳۱۵

 

 

روستا

تعداد کل روستاها

۱

 

۵۴۱۸۱۵۰

 

 

خانوار

خانوار کل روستاها

۲

 

۲۱۱۴۲۴۵۸

 

 

نفر

جمعيت کل روستاها

۳

 

۳۳۲۹۷

 

 

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آب

۴

 

۱۶۳۵۲۰۱۸

 

 

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آب

۵

 

۱۰۶

 

 

شهر

تعداد شهرهای تحت پوشش آب

۶

 

۱۱۲۹۲۹

 

 

نفر

جمعیت شهرهای تحت پوشش آب

۷

 

۷۷/۸۸%

 

 

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش آب

۸

۰

۳۷۵۸۷

 

۰

روستا

تعداد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار

۹

۰

۵۲۷۹۲۹۶

 

۰

خانوار

خانوار روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار

۱۰

۰

۲۰۴۲۰۹۲۰

 

۰

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار

۱۱

۷۰۲

۲۰۸۸۲

۱۹۹

۸۶۸

روستا

تعداد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار برخور دار سطح۱ تحت پوشش 

۱۲

۳۳۵۳۳۰

۱۲۵۳۶۶۰۳

۲۱۷۱۴

۴۴۱۶۲۶

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي ۲۰  خانوار برخور دار سطح۱ تحت پوشش 

۱۳

۵۳

۲۱۴۰

-۸۱

۵۹

روستا

تعداد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار برخور دار سطح۱ غير تحت پوشش 

۱۴

۲۷۶۴۰

۱۴۷۸۵۴۸

-۱۱۵۹۶

۳۷۳۰۶

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار برخور دار سطح۱ غير تحت پوشش 

۱۵

-۱۵۱

۵۶۱۵

۱۴۵

-۲۴۷

روستا

تعداد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار برخور دار سطح۲ تحت پوشش 

۱۶

-۸۷۶۵۸

۳۵۳۳۰۱۷

۱۸۵۷۶

-۱۶۵۲۵۸

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار برخور دار سطح۲ تحت پوشش 

۱۷

-۵۵۶

۳۸۴۴

-۱۶۸

-۲۸۵

روستا

تعداد روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار برخور دار سطح۲ غير تحت پوشش 

۱۸

-۹۱۶۷۲

۱۴۵۳۶۴۱

-۲۵۳۷۶

-۱۵۰۷۳۸

نفر

جمعيت روستاهاي بالاي ۲۰ خانوار برخور دار سطح۲ غير تحت پوشش 

۱۹

 

۷۶/۷۰%

 

 

درصد

شاخص بهره مندي از آب آشاميدني سالم

۲۰

-۴۱۴

۵۱۰۶

-۹۵

-۳۹۵

روستا

تعداد روستاهاي  بالاي ۲۰ خانوار - راکد و فاقد

۲۱

-۱۸۳۲۷۴

۱۴۱۹۱۱۱

-۳۳۱۸

-۱۶۲۹۳۶

نفر

جمعيت روستاهاي  بالاي ۲۰ خانوار - راکد و فاقد

۲۲

۶۰۴۶

 

۱۲۷۵۳

۷۵۹۹

روستا

تعداد روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

۲۳

۳۱۴۸۴۱۸

 

۲۶۵۲۶۴۹

۳۵۶۹۸۷۴

نفر

جمعيت روستاهاي تحت پوشش آبرساني سيار

۲۴

۱۸۹۶

 

۱۹۳۳

۱۶۰۸

روستا

تعداد روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

۲۵

۶۱۳۵۴۵

 

۶۳۱۲۹۴

۵۷۷۴۰۷

نفر

جمعيت روستاهايي كه دستي كلر زني مي شوند

۲۶

۱۴۹۵۴۲

۴۳۳۹۷۰۰

۲۲۶۰۰۷

۲۷۱۳۷۶

فقره

تعداد مشتركين مسكوني

۲۷

۶۵۹۵

۱۵۱۲۴۱

۱۱۹۳۶

۱۸۶۷۲

فقره

تعداد مشتركين تجاري و صنعتي

۲۸

۵۱۱۱

۱۰۱۲۱۲

۴۱۰۳

۶۷۲۳

فقره

تعداد مشتركين عمومي و اداري

۲۹

۳۹۹۱

۱۲۵۱۷۰

۱۱۰۷۴

۱۸۸۸۸

فقره

تعداد مشتركين ساير

۳۰

۱۶۵۲۳۹

۴۷۱۷۳۲۳

۲۵۳۱۲۰

۳۱۵۶۵۹

فقره

تعداد كل مشتركين

۳۱

اقلام پايه بخش آب قسمت دوم

پيش بيني
سال ۹۲

وضعيت در پايان
سال ۹۱

عملکرد
سال ۹۱

پيش بيني
سال۹۱

واحد

نام قلم آماري

رديف

۲۸۷

۱۱۸۸۲

۴۸۲

۸۷۰

حلقه

تعداد چاه در مدار

۱

۱۲۶

۶۱۷۵

۱۳۹

۲۷۵

دهنه

تعداد چشمه

۲

۱۴

۸۳۰

۱۶

۸۲

رشته

تعداد قنات

۳

۴

۷۵۳

۳۶

۱۷

مورد

تعداد آبهاي سطحي

۴

۴۳۱

۱۹۶۴۰

۶۷۲

۱۲۴۴

تعداد

تعداد کل منابع تامین آب

۵

۲۷۱

۲۱۶۳

۱۶۳

۲۷۵

ميليون متر مكعب درسال

حد اكثر ظرفيت منابع تامين آب

۶

۱۲۱

 

۱۶۰

۱۴۱۶

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب سطحی

۷

۴۹۶

 

۱۰۵۷

۳۹۳۶

ميليون متر مكعب درسال

حجم آب زیرزمینی

۸

۱۲۵۰

 

۱۲۱۷

۱۳۰۰

ميليون متر مكعب درسال

حجم کل آب تولیدی

۹

۸۷۰

 

۸۴۲

۸۴۵

ميليون متر مكعب درسال

حجم فروش آب

۱۰

۳۰

 

۳۰/۷۹%

۳۵

درصد

آب بدون درآمد

۱۱

 

۲۳۴۶۲

۸۹۹

 

باب

تعداد کل مخازن

۱۲

 

۳۳۶۱۰۶۲

۲۱۱۰۴۷

 

متر مكعب

حجم کل مخازن

۱۳

۵۰۰

۲۲۰۷۵

۷۳۶

۱۳۰۹

باب

تعداد مخازن در مدار

۱۴

۱۰۷۴۹۰

۳۱۹۱۳۶۱

۱۸۹۲۰۲

۲۸۰۰۳۸

متر مكعب

حجم مخازن در مدار

۱۵

۲۸۴۸

۹۱۰۸۱

۳۰۹۴

۴۷۲۷

كيلو متر

میزان توسعه خطوط انتقال آب

۱۶

۴۸۶

 

۹۲۳

۸۸۳

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي خطوط انتقال

۱۷

۳۶۳۲

۱۶۰۴۱۴

۳۵۶۹

۵۹۴۲

كيلو متر

ميزان توسعه شبكه توزيع آب 

۱۸

۱۱۰۰

 

۲۵۴۶

۲۱۸۸

كيلو متر

ميزان اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آ ب 

۱۹

۱۱۲

۴۴۸۴

۱۹۵

۲۶۸

دستگاه

تعداد دستگاههاي کلرزني گازي

۲۰

۱۷۴

۸۷۹۱

۳۸۷

۶۱۰

دستگاه

تعداد دستگاه هاي کلرزني مايعي

۲۱

۲۸۶

۱۳۲۷۵

۵۸۲

۸۷۸

دستگاه

تعداد کل دستگاههای کلرزنی

۲۲

۱۸۴

۵۵۸۴

۲۳۴

۴۴۱

ایستگاه

تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

۲۳

۶۹۷۷۳

۲۶۳۵۹۶۰

۲۹۵۶۲۳

۱۱۲۹۰۹

مترمکعب در روز

ظرفيت ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار

۲۴

۲

۱۵۹

۵

۴

مدول/واحد

تعداد تصفیه خانه آب

۲۵

۱۱۶۳۶

۳۷۱۵۳۸

۱۲۵۱۰

۹۸۷۶

متر مکعب در روز

ظرفیت اسمی (فعلی)  تصفیه خانه آب

۲۶

۱۷۲۸

۲۷۸۹۵۶

 

۶۸۳۴

متر مکعب در روز

ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه آب

۲۷

۱

۲۷۹

۴۱

۱۹

واحد

تعداد آزمایشگاه آب

۲۸

۱۴۵۸

 

۳۷۶۴

۴۴۱۴

روستا

تعداد روستای دارای پروژه اجرایی آب

۲۹

۵۱۰

 

۱۰۱۴

۷۵۰

مجتمع

تعداد مجتمع دارای پروژه اجرایی آب

۳۰

۶۰۵

 

۱۱۳۰

۱۰۵۲

روستا

تعداد روستای دارای پروژه مطالعاتی آب

۳۱

۱۹۱

 

۳۰۴

۳۰۸

مجتمع

تعداد مجتمع دارای پروژه مطالعاتی آب

۳۲

۳۷۵۹

 

۴۴۵۹

۳۷۱۵

ريال

متوسط قيمت تمام شده هر مترمكعب آب در نقطه سر به سر

۳۳

۷۳۲

 

۹۲۶

۸۷۵

ريال

متوسط قيمت  فروش هر متر مكعب  آب توسط شركت

۳۴

۱۰۱

 

۱۲۵

۱۲۰

ليتر در شبانه روز

متوسط مصرف سرانه  هر نفر

۳۵

 

اقلام پايه بخش فاضلاب

پيش بيني
 سال ۹۲

وضعيت در  پايان
 سال ۹۱

عملکرد 
سال ۹۱

پيش بيني 
سال ۹۱

واحد

نام قلم آماري

رديف

۵۴

 

۴۲

۱۲۱

روستا

تعداد روستای دارای پروژه اجرایی  فاضلاب

۱

۹

 

۳

۴۶

مجتمع

تعداد مجتمع  دارای پروژه اجرایی  فاضلاب

۲

۸۳

 

۵۲

۱۹۲

روستا

تعداد روستای دارای پروژه مطالعاتی فاضلاب

۳

۳

 

۲

۲۱

مجتمع

تعداد مجتمع دارای پروژه مطالعاتی فاضلاب

۴

 

۶۰

 

 

روستا

تعداد روستای تحت پوشش فاضلاب

۵

 

۸۸۵۰۶

 

 

نفر

جمعیت روستای تحت پوشش فاضلاب

۶

 

۱۰۰

 

 

روستا

تعداد روستاي دارای تاسیسات دفع بهداشتي فاضلاب

۷

 

۰/۴۲%

 

 

درصد

درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب

۸

۸۳۷۶

۶۵۲۰

۲۳۴۸

۱۶۱۳۱

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب

۹

۲۵

۱۴۳

۲۲

۱۸۱

کیلومتر

میزان توسعه خطوط انتقال فاضلاب

۱۰

۵۵

۸۹۸

۸۰

۲۷۴

کیلومتر

میزان توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب

۱۱

۹۰۵۵

 

۲۱۰۸

۱۷۴۲۱

متر مكعب در روز

حجم فاضلاب - جمع آوري شده

۱۲

۸۷۱۵

 

۱۸۶۲

۱۳۴۶۵

متر مكعب در روز

حجم فاضلاب- تصفيه شده (پساب)

۱۳

۱۱

۲۰

۱۴

۸۰

مدول / واحد

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب 

۱۴

۴۲۵۲

۳۲۷۱

۱۰۶۸۴

۱۴۰۳۸

متر مكعب در روز

ظرفيت اسمی (فعلی) تصفيه خانه هاي فاضلاب

۱۵

۲۵۹۸

۲۷۰۰

 

۲۴۴۴۸

متر مكعب در روز

ظرفيت در دست بهره برداری تصفيه خانه هاي فاضلاب

۱۶

۴

۳

۱

۸

واحد

تعداد آزمایشگاه فاضلاب

۱۷

 

۹

 

 

واحد

تعداد آزمایشگاه آب و فاضلاب

۱۸


 

6130 :تعداد بازدید
1392/07/29 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 143 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1242 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1965567 تعداد کاربران بر خط 22 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal