۱۳۹۸ چهارم خرداد

Email

Englishenglish
Right
 
L
height=10 height=10
height=25 مركز تحقيقات و ارتباط با صنعت height=25
جهت مشاهده وب سایت مرکز تحقیقات اینجا کلیک نمائید

عناوین وظايف و مسئولیتهای مرکز تحقيقات  :

- انجام مطالعات علمي، پژوهشي، تحقيقات كاربردي وتوسعه در زمينه سيستمهاي مديريت‌، آزمايشگاهي، ساخت وتوليد مواد و مصالح، ساخت وتوليد وبهبود ماشين آلات مورد نياز صنعت آب وفاضلاب.
- بررسی ومطالعه پیرامون شناسائی نرم ها، معیارها و استانداردهای عملیاتی و تجهیزاتی بین المللی وملی موجود و مورد نیاز شرکتها
- مدیریت اجرای عملیات تدوین استانداردهای مورد نیاز با نظارت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- ارائه پیشنهاد در خصوص تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت و پیگیری در جهت تصویب استانداردهای تدوین شده
- همکاری در فراهم نمودن زمینه های اجرائی و کاربرد استانداردها در سطح شرکتهای زیر مجموعه
- همکاری درنظاممندی وارتقاءبهره وری شرکتها ازطریق انجام فعالیتهای نظارتی به منظورکاربرد استانداردها
- ارائه پیشنهاد و بازنگـری استانـداردهای ملی تدوین شـده همگام با بـه روزشدن استانداردهای بین المللی
- شناسائی مشکلات مربوط به عدم اجرای استانداردها و تهیه دستورالعمل کاربرد آنها در مواردیکه هنوز استاندارد ملی برای آنها تدوین نشده است
- انجام مطالعات توجيه فني و اقتصادي براي واگذاري صنايع وابسته موجود
- اتخاذ تدابير لازم جهت انجام كنترل كيفي به منظور حفظ كيفيت محصولات توليدي برابر استانـداردهاي بين المللي
- تعيين فن آوري مناسب درزمينه تصفيه آب وفاضلاب، وهمكاري با موسسه استاندارد درتدوين استانداردهاي صنعت آب وفاضلاب.
- بررسي امكانات ساخت ماشين آلات وايجاد نمايشگاه ازاقلام صنعتي مورد نياز.
- انجام وظايف مربوط به خودكفايي صنعتي در صنعت آب و فاضلاب كشور از جمله شناسايي توانايي سازندگان وفروشندگان كالاها ومواد اوليه مورد نياز شركتهاي استاني، برنامه ريزي ايجاد ظرفيتهاي صنعتي جديد ، واگذاري صنايع وابسته به بخش خصوصي.
-كنترل كيفي محصولات توليدي شركتهاي طرف قرارداد وحفظ كيفيت محصولات خريداري شده برابر استانداردهاي بين المللي.
- انجام وظايف مربوط به تداركات وخدمات مشترك شركتها وهمچنين پيگيري دريافت خدمات پس از فروش ازشركتهاي فروشنده.
- بررسی و مطالعه پیراموین شناسائی نرم ها، معیارها و استاندارهای عملیاتی و تجهیزاتی بین المللی ملی موجود و مورد نیاز شرکتها
- ارائه پیشنهاد در خصوص تدوین استانداردهای مورد نیاز صننعت
- مديریت احرای عملیات تدوین استانداردهای مورد نیاز با نظارت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- پیگیری در جهت تصویب استانداردهای تدوین شده
- همکاری در فراهم نمودن زمینه های اجرائی و کاربرد استانداردها در سطح شرکتهای زیر مجموعه
- همکاری در نظاممندی و ارتقاء بهره وری شرکتها از طریق انجام فعالیتهای نظارتی به منظور کاربرد استانداردها
- شناسائی مشکلات مربوط به عدم اجرای استانداردها و تهیه دستورالعمل کاربرد آنها در مواردیکه هنوز استاندارد ملی برای آنها تدوین نشده است
- ارائه پیشنهاد و بازنگری استانداردهای ملی تدوین شده همگام با به روز شدن استانداردهای بین المللی
- مدیریت اجرای عملیات بازنگری و تصویب استانداردها
- انجام مطالعات علمي و تحقيقات كاربردي وتوسعه اي درزمينه هاي مختلف مرتبط با صنعت آب و فاضلاب ازجمله :
- سيستم آزمايشگاهي درزمينه آب و فاضلاب.
- ساخت وتوليد مواد ومصالح مورد نياز درصنعت آب و فاضلاب.
- ساخت ، توليد وبهبود ماشين آلات و سيستم هاي مختلف مورد نياز در تصفيه آب و فاضلاب ، سيستم پمپاژ و مخازن .
- انجام بررسي ها و مطالعات لازم براي تعيين تكنولوژي مناسب درزمينه تصفيه آب و فاضلاب ، شبكه هاي آب و فاضلاب ، سيستم هاي پمپاژ مخازن وغيره.
- انجام آزمايشات كاربردي برروي نمونه ماشين آلات وسيستمهاي تصفيه‌آب و فاضلاب ، سيستمهاي پمپاژ وارزيابي ميزان سازگاري آنها با شرايط اقليمي كشور.
- همكاري باموسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي درتهيه وتدوين استانداردهاي كيفيت ماشين آلات ، ابزار وسيستمهاي مورد نياز صنعت آب و فاضلاب.
- بررسي امكانات ساخت ماشين آلات و قطعات يدكي سيستم هاي مربوط به تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب وتوجيه اقتصادي بودن آنها.
- ايجاد نمايشگاه دائمي ازاقلام صنعتي مورد نياز شركت آب و فاضلاب ودعوت ازصنعتگران وصاحبان صنايع براي توليد وسرمايه گذاري.
- بررسي سيستمهاي مدرن تصفيه آب و فاضلاب وتهيه گزارشات امكان سنجي براي نوسازي وجايگزين ساختن سيستم هاي كنوني وکوشش براي ترغيب شركتهاي آب و فاضلاب جهت سرمايه گذاري براي نوسازي.
- شناسايي و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به صنايع تامين كننده مواد اوليه، سيستم هاي صنعتي، لوله و شيرآلات و ارزيابي توان صنعتي آنها براي رفع نيازهاي صنعت آب و فاضلاب در وضع فعلي وآينده . ازجمله :
- برنامه ریزی ایجاد ظرفیتهای صنعتی جدید برای تأمین نیازهای صنعت آب و فاضلاب
- كوشش براي معرفي و جلب سرمايه هاي داخلي جهت ايجاد و توسعه صنايع تامين كننده نيازهاي صنعتي آب وفاضلاب .
- تعيين سهم بخش خصوصي، سهم شركتهاي آب وفاضلاب ونقش كمكهايي كه بايستي ازجانب دولت به عمل آيد.
- شناسايي و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به صنایع تأمین کننده مواد اولیه، سیستم های صنعتی، لوله و شیرآلات وارزیابی توان صنعتی آنها برای رفع نیازهای صنعت آب و فاضلاب در وضع فعلی وآتی از جمله:
- وضع مالکیت صنایع
- سهم صنایع در تأمین نیاز های داخلی
- ميزان واردات وروند آن .
- برآورد ميزان نياز شركتهاي آب و فاضلاب نسبت به اقلام مختلف صنعتي وروند افزايش آن وتعيين كمبودها، تنگناهاي موجود وآينده.
- برنامه ریزی ایجاد ظرفیتهای صنعتی جدید برای تأمین نیازهای صنعت آب و فاضلاب
- تعیین سهم بخش خصوصی، سهم شرکتهای آب و فاضلاب و نقش کمکهایی که بایستی از جانب دولت بعمل آید
- کوشش برای معرفی و جلب سرمایه های داخلی جهت ایجاد و توسعه صنایع تأمین کننده نیازهای صنعتی آب و فاضلاب
- شناسايي وبرآورد نيازهاي شركتهاي آب وفاضلاب نسبت به اقلام تداركاتي عمده.
- بررسي منابع تامين اقلام عمده تداركاتي وانجام مذاكرات لازم با فروشندگان به منظور تحصيل حداكثر تخفيف ناشي ازخريدهاي عمده.
- عقد قرارداد واخذ دستور خريد اقلام عمده ازشركتهاي آب وفاضلاب .
- انجام اموربيمه وحمل نقل كالاهاي خريداري شده .
- پيگيري وحل وفصل مسائل فيمابين شركتهاي آب وفاضلاب وهمچنين فروشندگان كالا.
- پيگيري دريافت خدمات پس ازفروش ازشركتهاي فروشنده به شركتهاي آب وفاضلاب
مأموريت اصلي واحد :
نيازسنجي در راستاي استانداردها و اولويت‌بندي استانداردها
برنامه‌ريزي و هدايت كليه شركت‌هاي آب و فاضلاب در بخش تحقيقات
برنامه‌ريزي در جهت برگزاري نمايشگاه، سمينار، كنفرانس و همايش‌هاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
حمايت از فعاليت‌هاي علمي (كتاب، مقالات و پايان‌نامه‌ها)
ساختار سازماني وضع موجود واحد :ساختار سازماني اجرايي وضع موجود مطابق با ساختار مصوب شركت است. در حال حاضر مركز تحقيقات و خودكفايي صنعتي در سه بخش تحقيقات و استانداردها، حودكفايي صنعتي و توسعه فناوري و ارتباطات بين‌المللي فعاليت مي‌كند.
 
ليست فرايندهاي واحد بر اساس مالكيت فرايند در جدول زير ارائه شده است.
نام فرايند كد فرايند
تعريف و نظارت بر اجراي طرح پژوهشي Setad-S-P27
نيازسنجي و پيشنهاد تدوين استانداردهاي حوزه آب و فاضلاب Setad-M-P15
 نظام بخشي وضعيت كمي و كيفي كالاهاي مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب Setad-M-P07
13640 :تعداد بازدید
1391/03/20 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 3537 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 3725 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1112705 تعداد کاربران بر خط 41 تعداد کاربران لاگین بر خط 17
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal