شماره: 3419
1399/12/09
طرح ملی آبرسانی به مجتمع های آبرسانی و تک روستاهای استان های کشور

دفتر برنامه ریزی طرح ها

!بازدیدکننده محترم، اطلاعات این بخش اختصاصی بوده برای افرادی که دارای مجوز هستند قابل مشاهده است.
 

گزارش پیشرفت طرح ملی آبرسانی روستایی استان های کشور- لغایت پایان شهریور ماه 1399

حق انتشار محفوظ است ©