۱۳۹۸ پنجم بهمن

Email

Englishenglish
Right
 
L
height=10 height=10
height=25 مركز تحقيقات و ارتباط با صنعت height=25
جهت مشاهده وب سایت مرکز تحقیقات اینجا کلیک نمائید

عناوین وظایف و مسئولیتهای مرکز تحقیقات  :

- انجام مطالعات علمی، پژوهشی، تحقیقات کاربردی وتوسعه در زمینه سیستمهای مدیریت‌، آزمایشگاهی، ساخت وتولید مواد و مصالح، ساخت وتولید وبهبود ماشین آلات مورد نیاز صنعت آب وفاضلاب.
- بررسی ومطالعه پیرامون شناسائی نرم ها، معیارها و استانداردهای عملیاتی و تجهیزاتی بین المللی وملی موجود و مورد نیاز شرکتها
- مدیریت اجرای عملیات تدوین استانداردهای مورد نیاز با نظارت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- ارائه پیشنهاد در خصوص تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت و پیگیری در جهت تصویب استانداردهای تدوین شده
- همکاری در فراهم نمودن زمینه های اجرائی و کاربرد استانداردها در سطح شرکتهای زیر مجموعه
- همکاری درنظاممندی وارتقاءبهره وری شرکتها ازطریق انجام فعالیتهای نظارتی به منظورکاربرد استانداردها
- ارائه پیشنهاد و بازنگـری استانـداردهای ملی تدوین شـده همگام با بـه روزشدن استانداردهای بین المللی
- شناسائی مشکلات مربوط به عدم اجرای استانداردها و تهیه دستورالعمل کاربرد آنها در مواردیکه هنوز استاندارد ملی برای آنها تدوین نشده است
- انجام مطالعات توجیه فنی و اقتصادی برای واگذاری صنایع وابسته موجود
- اتخاذ تدابیر لازم جهت انجام کنترل کیفی به منظور حفظ کیفیت محصولات تولیدی برابر استانـداردهای بین المللی
- تعیین فن آوری مناسب درزمینه تصفیه آب وفاضلاب، وهمکاری با موسسه استاندارد درتدوین استانداردهای صنعت آب وفاضلاب.
- بررسی امکانات ساخت ماشین آلات وایجاد نمایشگاه ازاقلام صنعتی مورد نیاز.
- انجام وظایف مربوط به خودکفایی صنعتی در صنعت آب و فاضلاب کشور از جمله شناسایی توانایی سازندگان وفروشندگان کالاها ومواد اولیه مورد نیاز شرکتهای استانی، برنامه ریزی ایجاد ظرفیتهای صنعتی جدید ، واگذاری صنایع وابسته به بخش خصوصی.
-کنترل کیفی محصولات تولیدی شرکتهای طرف قرارداد وحفظ کیفیت محصولات خریداری شده برابر استانداردهای بین المللی.
- انجام وظایف مربوط به تدارکات وخدمات مشترک شرکتها وهمچنین پیگیری دریافت خدمات پس از فروش ازشرکتهای فروشنده.
- بررسی و مطالعه پیراموین شناسائی نرم ها، معیارها و استاندارهای عملیاتی و تجهیزاتی بین المللی ملی موجود و مورد نیاز شرکتها
- ارائه پیشنهاد در خصوص تدوین استانداردهای مورد نیاز صننعت
- مدیریت احرای عملیات تدوین استانداردهای مورد نیاز با نظارت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
- پیگیری در جهت تصویب استانداردهای تدوین شده
- همکاری در فراهم نمودن زمینه های اجرائی و کاربرد استانداردها در سطح شرکتهای زیر مجموعه
- همکاری در نظاممندی و ارتقاء بهره وری شرکتها از طریق انجام فعالیتهای نظارتی به منظور کاربرد استانداردها
- شناسائی مشکلات مربوط به عدم اجرای استانداردها و تهیه دستورالعمل کاربرد آنها در مواردیکه هنوز استاندارد ملی برای آنها تدوین نشده است
- ارائه پیشنهاد و بازنگری استانداردهای ملی تدوین شده همگام با به روز شدن استانداردهای بین المللی
- مدیریت اجرای عملیات بازنگری و تصویب استانداردها
- انجام مطالعات علمی و تحقیقات کاربردی وتوسعه ای درزمینه های مختلف مرتبط با صنعت آب و فاضلاب ازجمله :
- سیستم آزمایشگاهی درزمینه آب و فاضلاب.
- ساخت وتولید مواد ومصالح مورد نیاز درصنعت آب و فاضلاب.
- ساخت ، تولید وبهبود ماشین آلات و سیستم های مختلف مورد نیاز در تصفیه آب و فاضلاب ، سیستم پمپاژ و مخازن .
- انجام بررسی ها و مطالعات لازم برای تعیین تکنولوژی مناسب درزمینه تصفیه آب و فاضلاب ، شبکه های آب و فاضلاب ، سیستم های پمپاژ مخازن وغیره.
- انجام آزمایشات کاربردی برروی نمونه ماشین آلات وسیستمهای تصفیه‌آب و فاضلاب ، سیستمهای پمپاژ وارزیابی میزان سازگاری آنها با شرایط اقلیمی کشور.
- همکاری باموسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی درتهیه وتدوین استانداردهای کیفیت ماشین آلات ، ابزار وسیستمهای مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب.
- بررسی امکانات ساخت ماشین آلات و قطعات یدکی سیستم های مربوط به تصفیه خانه های آب و فاضلاب وتوجیه اقتصادی بودن آنها.
- ایجاد نمایشگاه دائمی ازاقلام صنعتی مورد نیاز شرکت آب و فاضلاب ودعوت ازصنعتگران وصاحبان صنایع برای تولید وسرمایه گذاری.
- بررسی سیستمهای مدرن تصفیه آب و فاضلاب وتهیه گزارشات امکان سنجی برای نوسازی وجایگزین ساختن سیستم های کنونی وکوشش برای ترغیب شرکتهای آب و فاضلاب جهت سرمایه گذاری برای نوسازی.
- شناسایی و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به صنایع تامین کننده مواد اولیه، سیستم های صنعتی، لوله و شیرآلات و ارزیابی توان صنعتی آنها برای رفع نیازهای صنعت آب و فاضلاب در وضع فعلی وآینده . ازجمله :
- برنامه ریزی ایجاد ظرفیتهای صنعتی جدید برای تأمین نیازهای صنعت آب و فاضلاب
- کوشش برای معرفی و جلب سرمایه های داخلی جهت ایجاد و توسعه صنایع تامین کننده نیازهای صنعتی آب وفاضلاب .
- تعیین سهم بخش خصوصی، سهم شرکتهای آب وفاضلاب ونقش کمکهایی که بایستی ازجانب دولت به عمل آید.
- شناسایی و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به صنایع تأمین کننده مواد اولیه، سیستم های صنعتی، لوله و شیرآلات وارزیابی توان صنعتی آنها برای رفع نیازهای صنعت آب و فاضلاب در وضع فعلی وآتی از جمله:
- وضع مالکیت صنایع
- سهم صنایع در تأمین نیاز های داخلی
- میزان واردات وروند آن .
- برآورد میزان نیاز شرکتهای آب و فاضلاب نسبت به اقلام مختلف صنعتی وروند افزایش آن وتعیین کمبودها، تنگناهای موجود وآینده.
- برنامه ریزی ایجاد ظرفیتهای صنعتی جدید برای تأمین نیازهای صنعت آب و فاضلاب
- تعیین سهم بخش خصوصی، سهم شرکتهای آب و فاضلاب و نقش کمکهایی که بایستی از جانب دولت بعمل آید
- کوشش برای معرفی و جلب سرمایه های داخلی جهت ایجاد و توسعه صنایع تأمین کننده نیازهای صنعتی آب و فاضلاب
- شناسایی وبرآورد نیازهای شرکتهای آب وفاضلاب نسبت به اقلام تدارکاتی عمده.
- بررسی منابع تامین اقلام عمده تدارکاتی وانجام مذاکرات لازم با فروشندگان به منظور تحصیل حداکثر تخفیف ناشی ازخریدهای عمده.
- عقد قرارداد واخذ دستور خرید اقلام عمده ازشرکتهای آب وفاضلاب .
- انجام اموربیمه وحمل نقل کالاهای خریداری شده .
- پیگیری وحل وفصل مسائل فیمابین شرکتهای آب وفاضلاب وهمچنین فروشندگان کالا.
- پیگیری دریافت خدمات پس ازفروش ازشرکتهای فروشنده به شرکتهای آب وفاضلاب
مأموریت اصلی واحد :
نیازسنجی در راستای استانداردها و اولویت‌بندی استانداردها
برنامه‌ریزی و هدایت کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب در بخش تحقیقات
برنامه‌ریزی در جهت برگزاری نمایشگاه، سمینار، کنفرانس و همایش‌های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
حمایت از فعالیت‌های علمی (کتاب، مقالات و پایان‌نامه‌ها)
ساختار سازمانی وضع موجود واحد :ساختار سازمانی اجرایی وضع موجود مطابق با ساختار مصوب شرکت است. در حال حاضر مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی در سه بخش تحقیقات و استانداردها، حودکفایی صنعتی و توسعه فناوری و ارتباطات بین‌المللی فعالیت می‌کند.
 
لیست فرایندهای واحد بر اساس مالکیت فرایند در جدول زیر ارائه شده است.
نام فرایند کد فرایند
تعریف و نظارت بر اجرای طرح پژوهشی Setad-S-P27
نیازسنجی و پیشنهاد تدوین استانداردهای حوزه آب و فاضلاب Setad-M-P15
 نظام بخشی وضعیت کمی و کیفی کالاهای مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب Setad-M-P07
14396 :تعداد بازدید
1398/03/08 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 296 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 815 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 608288 تعداد کاربران بر خط 74 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal