• شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
    شرکت مهندسی
    آب و فاضلاب
    کشور

آکادمی مدیریت مصرف آب

برای آگاهی از آکادمی مدیریت مصرف آب کلیک نمائید

کودکان

برای ورود به بخش کودکان کلیک نمائید

سرانه مصرف آب

محاسبه سرانه مصرف آب در خانه، محل کار و یار هر جای دیگر که هستید

کاهش مصرف آب

... از اصلی ترین روش های کاهش در مصرف آب استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف آب

صرفه جویی

کوچکترین صرفه جویی ها نتایج بسیار بزرگ دارد...