X

دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻓﺎﺿﻼب

معرفی دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب

 

دفتر نظارت بر بهره ‏بردارى فاضلاب یكى از زیر مجموعه‏ هاى معاونت راهبری و نظارت بر بهره ‏بردارى شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور است كه به منظور هماهنگى، نظارت، آموزش، شناخت نیازها، ارائه‌ی دستورالعمل‏ها و رهنمودها، گردآورى و تجزیه و تحلیل داده‏ هاى بهره‏ بردارى از سامانه ‌‏هاى فاضلاب كشور و در نهایت ارتقاء و بهبود روش ‏هاى بهره ‏بردارى از این سامانه ‌‏ها تشكیل شده است.

از آنجا كه در نظام جمهورى اسلامى ایران و بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسى، جلوگیرى از آلودگى ‏هاى محیط زیست و حفظ آن از اثرات مخرب آلاینده‏ ها وظیفه‌ی همگانى تلقى گردیده و دستیابى به این مهم در بخش آلودگى آب، تنها با احداث سامانه‌‏ هاى فاضلاب (با توجه به اولویت‏ها) و بهره ‏بردارى صحیح از آن‏ها امكان‏ پذیر است، دفتر نظارت بر بهره ‏بردارى فاضلاب با توجه به لزوم حفاظت از محیط زیست و بهداشت همگانى، در جهت حفاظت از سرمایه‏ ها و منابع ملى، توجه به مفهوم توسعه‌ی پایدار و فن‏آورى مناسب فعالیت می‌نماید.

چشم انداز

 

چشم‌انداز دفتر نظارت بر بهره‌برداری فاضلاب، تبدیل شدن به یك مجموعه‌ی مؤثر و كارآمد در سطح كشور است كه توانایى پاسخگویى به نیازهاى رو به رشد راهبرى و بهره‏ بردارى از سامانه‌‏هاى جمع‏ آورى، تصفیه و دفع فاضلاب را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شركت‏هاى آب و فاضلاب داشته باشد و بتواند اهداف حفاظت از محیط زیست را در بخش بهره‏ بردارى از فاضلاب تحقق بخشد. چشم‌اندازی كه دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب برای شركت‌های آب و فاضلاب ترسیم نموده است عبارت‌ است از : جمع‌آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب‌ها با هدف رعایت بهداشت عمومی، توسعه‌ی پایدار، حفاظت محیط زیست و در نهایت بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده و كاهش مصرف انرژی

ماموریت

 
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
 • مدیریت ملى براى نهادینه شدن شیوه‏ هاى صحیح بهره‏ بردارى از سامانه‌‏هاى فاضلاب در شركت‏هاى آب و فاضلاب
 • پاسخگویى به نیازهاى در حال تغییر و رو به رشد شركت‏هاى آب و فاضلاب در زمینه‌ی بهره ‏بردارى اصولى از سامانه‌‏هاى فاضلاب
 • بهره‏‌مند نمودن شركت‌هاى آب و فاضلاب از دانش و فن‌آورى روز به‌منظور ارتقاء روش‏هاى بهره ‏بردارى از سامانه‌‏هاى فاضلاب
 • تسرى تجارب سایر كشورها در شركت‏هاى آب و فاضلاب با توجه به شرایط و نیازهاى آن‌ها
 • ایجاد زمینه‏ هاى مناسب برای به‌روز نمودن دانش و مهارت بهره ‏برداران تأسیسات فاضلاب
 

اهداف

 
 • انجام امور ستادی و پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تداركاتی و آموزشی شركت‌های آب و فاضلاب
 • بررسى و تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناخت تنگناهاى موجود
 • دسترسى به راه‌حل‏هاى اصولى و علمى برای رفع مشكلات موجود
 • دستیابى به فن‏آورى متناسب با سامانه‌های فاضلاب كشور
 • ارایه‌ خط‌مشى به شركت‏هاى آب و فاضلاب به‌منظور مهندسى مجدد و ارتقاء سامانه‌های فاضلاب
 • خدمات دهى مناسب به مشتركین
 • ارتقای كمى و كیفى بهره ‏بردارى از سامانه‌های فاضلاب كشور

وظایف

 

دفتر نظارت بر بهره ‏بردارى فاضلاب در زمینه ‏هاى ادارى، نظارتى، مشاوره ‏اى و آموزشى داراى وظایف زیر مى‏باشد

اداری

 
 • گردآورى، تجزیه و تحلیل و به ‌روز نگاه داشتن داده ‏هاى بهره ‏بردارى (به‌منظور شناخت كارآیی تأسیسات) توسط سامانه‌ جامع کشوری با هدف شناخت و ارزیابی بهتر و ارتقاء روش‌های بهره‌برداری
 • تدوین و محاسبه‌ی شاخص‏هاى مهم بهره ‏بردارى از فاضلاب و ارایه‌ی آن به مسئولین ذی‌ربط بطور سالیانه
 • ارزیابی برنامه ها و عملكرد شركتهای آب و فاضلاب در بخش بهره‌برداری فاضلاب
 • تدوین شاخص‌ها و سرفصل‌های مورد نیاز برای درج در ضوابط ناظر بر بودجه شركت‌های آب و فاضلاب به طور سالیانه
 • شركت در جلسات سالیانه بررسی عملكرد شركت‌ها و نیز جلسات تدوین و تصویب ضوابط ناظر بر بودجه آن‌ها
 • حضور فعال و مؤثر در جلسات مرتبط با مسائل آلودگی آب و بخش فاضلاب و ارایه راه‌كارهای مناسب با ظرفیت‌های موجود بخش آب و فاضلاب كشور
 • تعامل با كلیه نهاد های نظارتی چون وزارت بهداشت ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت كشور در خصوص موضوعات و مسائل مرتبط با فاضلاب های خانگی
 • نظارت بر اجرای برنامه ایمنی فاضلاب (SSP) با مشارکت سازمانهای ذینفع در شرکتهای تابعه

نظارتی و مشاوره ای

 
 • كنترل طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی فاضلاب و ارایه نكته نظرات اصلاحی و تكمیلی و شركت در جلسات مرتبط
 • اظهار نظر و همكاری در تصویب طرح‌های مطالعات فاضلاب به‌منظور ملحوظ نمودن تجربیات بهره‌برداری در تصویب طرح‌های فاضلاب
 • نظارت برمطالعات و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی وارتقاء تأسیسات فاضلاب
 • نظارت بر نحوه‌ی بهره‏ بردارى و راهبرى سامانه‌های فاضلاب از طریق بازدیدهاى میدانی
 • نظارت بر تهیه، تدوین و ارایه‌ی دستورالعمل‏های عملیاتی و رهنمودهاى بهره ‏بردارى اصولى و نگهدارى بهینه از تأسیسات فاضلاب
 • مشاركت در تعیین اولویت های تحقیقاتی
 • نظارت بر امور ایمنی تأسیسات فاضلاب
 • مدیریت بحران‌های فاضلاب
 • پایش و ارزیابی پسآب‌های خروجی از تصفیه‌خانه‌ها بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی
 • بررسی متون و منابع علمی به منظور تدوین رهنمودهای بهره‌برداری از فاضلاب و رفع نیازها و پاسخگویی به پرسش‌های شركت‌های آب و فاضلاب

آموزشی

 
 • تعیین نیازهاى آموزشى شركت‏هاى آب و فاضلاب در زمینه‌ی فاضلاب از طریق بررسى و مطالعه
 • مشاركت علمی در برگزاری همایش‌های مربوط به فاضلاب
 • همكارى و نظارت در برگزارى كارگاه‏هاى آموزشى مورد نیاز بخش فاضلاب، در شركت‏هاى آب و فاضلاب
 • همكارى در ارائه‌ی آموزش عمومى براى حفاظت از شبكه‏ هاى فاضلاب
 • ارتقای سطح دانش و انتقال تجربیات بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب از طریق برگزاری گرد‌همایی‌ها و كارگاه‌های آموزشی تخصصی
loading...
loading...
loading...
loading...
loading...
012470