X
خانه/درباره ما/معرفی شرکت

معرفی شرکت

شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در سال ۱۳۷۱ به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در جهت تحقق مفاد ماده (۱۷) قانون تشكیل شركت‌های آب و فاضلاب در هیئت دولت مصوب گردید و بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، اساس‌نامه مادر تخصصی شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی رسید.

هدف از تشكیل شركت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل مدیریت صحیح، نظارت و ارزیابی عملكرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین كارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها تدوین گردید

تاریخچه لوله كشی آب در ایران

 
نخستین بار در سال ۱۳۰۱ طرح احداث شبكه‌های لوله كشی آب شرب شهرهای ایران بررسی و بخشی از شهرها لوله كشی ‌شدند

بنگاه مستقل آب لوله بیرجند

 
این بنگاه‌، اولین سازمان آبرسانی در ایران است كه در سال ۱۳۰۲ در شهر بیرجند شروع به فعالیت كرده است‌. چگونگی شكل گیری و برپایی بنگاه آب لوله و بخشهای سازمانی آن به شرح ذیل می‌باشد
اهداف
غرض از تشكیل بنگاه‌، اداره امور مربوط به حفظ و نگهداری مسیر لوله‌های آب بیرجند و نیز توسعه شبكه لوله‌كشی این‌شهر بمنظور بهره‌مندی عمومی سكنه شهر، عنوان می‌كند
موسسین
تركیب هیئت مؤسسین بنگاه‌، شامل گروهی ۳۰ نفر شامل روحانیون طراز اول‌، متمولین بازار و سیاستمداران وقت ازجمله نماینده منطقه و تعدادی از فرهنگیان بود
برپایی و تاسیس
در روزگاران گذشته برای تأمین آب شهر بیرجند، آب انبارهایی توسط افراد خیر و نیكوكار ساخته شده بود كه ازآب قنوات و آبادیهای دامنه كوه باقران پر می‌گشت و تنها منبع تأمین آب شرب اهالی در تابستان به حساب می‌آمد. در سال ۱۳۰۶ عملیات‌ احداث مجرای رودخانه كرج به تهران آغاز شد و عملیات اجرای این طرح كه از روستای بیلقان كرج‌، جمشید آباد تهران به ‌طول ۵۳ كیلومتر كه ۲۰ كیلومتر از این مسیر كانال بود، ۴ ماه به طول انجامید آب در مسیر احداث شده هرز رفته و آلوده‌ می‌شد. در سال ۱۳۳۰ طرح اول لوله كشی آب بیرجند براساس جمعیت ۹۰۰هزار نفر اجرا شد.

لوله کشی آب تهران

 
در تهران آب مشروب اهالی قبل از احداث شبكه لوله كشی با ابتدایی ترین روشهای استحصال آب و از طریق ۴۸ رشته قنات‌ وقفی و خصوصی تأمین می‌شد. این قناتها فرسنگها از محل زندگی مردم دور بودند. آب در مسیر طولانی پس از گذشتن از نهرها و گذرگاههای آبی روباز باانواع آلایشها برخورد میكرد و آلوده می‌شد و سرانجام به آب انبارهای خانگی یا عمومی می‌رسید. در بعضی آب انبارها به كیفیت آب توجه می‌شد و به‌آب مقادیری آهك‌، خاكستر، زغال برای تصفیه و ته نشین مواد معلق به آن اضافه می‌شد. از سال ۱۳۰۱ به بعد راه حل بر طرف كردن مشكلات آب تهران را لوله كشی آب مصرفی شهر دانستند این چنین بود كه كمیسیونی به نام كمیسیون لوله كشی كه اولین واحد منسجم در این زمینه به حساب می‌آید، تشكیل گردید این كمیسیون اعانه‌ها را جمع‌آوری كرده و با در اختیار قرار گرفتن قنات اهدایی علی‌آباد، لوله‌های موجود در اردوگاههای‌نظامی انگلستان را خریداری نمود. بقیه لوله‌های مورد نیاز از هندوستان تهیه و با شتر به محل منتقل گردید. كار لوله‌كشی‌توسط یكی از روسهای مهاجر حاضر در منطقه به نام سویستانوف و به كمك چند نفر كارگر فنی محلی صورت گرفت‌.همچنین به تدریج بقیه قنات علی‌آباد نیز توسط كمیسیون لوله كشی خریداری شد رشته لوله‌ای كه زیر نظر كمیسیون لوله كشی‌، آب قنات را به شهر می‌آورد ۹ كیلومتر طول داشت و در مرتفع‌ترین نقطه شهربه داخل مبنع می‌ریخت‌. از این منبع دو رشته لوله به طرف شمال و جنوب شهر جدا شده به دلیل آن كه در آن زمان وسایل وامكانات آبرسانی به داخل منازل وجود نداشت‌، در مسیر لوله‌های مورد بحث و در فواصلی مشخص‌، شیرهایی جهت برداشت آب تعبیه شده بود كه اهالی آب شرب مورد نیاز خود را از این شیرها برداشت و به مصرف می‌رساندند به این ترتیب تهران از گرفتاری بی آبی نجات یافت و نام آن به عنوان اولیه شهر برخوردار از آب لوله‌كشی در ایران به ثبت ‌رسید. بعدها با توسعه امكانات مالی و فنی‌، لوله كشی آب به منازل شروع و انشعاب خصوصی نیز واگذارگردید برای دوام و بقای قانون كمیسیون لوله كشی‌، اساسنامه‌ای برای آن تهیه شد . مفاد این اساسنامه كه از سالها قبل از ثبت‌رسمی ملاك عمل بود، در تاریخ دهم اسفندماه ۱۳۳۷ به طور رسمی در شمار مؤسسات خیریه به ثبت رسید

اهداف و وظایف شرکت

اهداف اصلی

اهداف

ﻫﺪف از ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷـﺮﮐﺖ، ﺳـﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎی ﺗﺼـﺪی وزارت ﻧﯿـﺮو در اﻣـﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ، ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻫﺪاﯾﺖ و راﻫﺒﺮی، اﻓـﺰاﯾﺶ ﺑـﺎزدﻫﯽ و ﺑﻬﺮه وری و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫـﺎی وزارت ﻧﯿﺮو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺰاری وزارت ﻧﯿﺮو ﺑـﺮای اﻧﺠـﺎم ﻧﻈـﺎرت ﻫـﺎ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .

وظایف شرکت

ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ

 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب.
 • اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در راﺳﺘﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﯽ، ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮه و ﺟﻤﻊ آوری، اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺼﻔﯿﻪ و دﻓﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻓﺎﺿﻼب و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری.
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﺠﺎد و ﺑﻬﺮ هﺑﺮداری از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر و اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﮐﻪﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ.
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری و راﻫﺒﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر واراﺋﻪ آن ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو.
 • اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر.
 • ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی، ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻧﻈﺎرت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺮای ﻃﺮ حﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ رﻋﺎﯾ ﺖﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﻧﯿﺮو.
 • اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر آب و ﻓﺎﺿﻼب در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﻣﻮر ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻬﺮ هﺑﺮداری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف آب و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت، اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮ و اراﺋﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ.
 • ﻋﻀﻮﯾﺖ و ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط در ﺻﻮرت ﻣﻮاﻓﻘﺖ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو.
 • ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺮﻓ ﻪﻫﺎي ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو ﺟﻬﺖ ﺳﯿﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﻧﺠﺎ مﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ذي رﺑﻂ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب.
 • اﺟﺮاي ﻃﺮ حﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت واﺑﺴﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺘﺎدي ﺑﺮ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮف وزارت ﻧﯿﺮو.
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐ ﺖﻫﺎي ﻣﺮدﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮ حﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﻬﺮ هﺑﺮداري از ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط.
 • اﻧﺠﺎم ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ، اﺟﺮاﯾﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪي، ﺑﻬﺮ هﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﺮح ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄ ﺢﺧﺪﻣﺎت.
 • اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﺟﺮاي ﻃﺮ حﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﺗﺤﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘ ﻪاي و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب.
 • اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺻﻮرتﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼن و راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎم اﻻﺧﺘﯿﺎر در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎرت ﺳﺘﺎدي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ داﺧﻠﯽ آﻧﻬﺎ.
 • اﺧﺬ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، ﻋﺮﺿﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺧﻠﯽ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش اﻧﺸﻌﺎب و ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذي رﺑﻂ.
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻗﺮاري ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﮔﺮدش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺗﻀﻤﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ.
 • ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.
003358