X

مدیرت بحران و پدافند غیرعامل

معرفی دفتر مدیرت بحران و پدافند غیرعامل

 

مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارنگی کاهش آسیب پذیری تداوم فعالیت های ضروری ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات واقدامات نظامی دشمن می گردد.

مفاهیم و تعاریف

چشم انداز

 

چشم انداز بيانگر نتايجي است كه يك موسسه تحقق بخشيدن به آن را در دراز مدت هدف قرار داده است. به عبارت دیگر چشم انداز شامل "آنچه می خواهیم در آینده باشیم" است. چشم انداز تصویر آینده شرکت بعد از تحقق ماموریت در افق برنامه بوده وبرای تحقق آن باید ماموریت راطوری تعیین کرد که آن چشم انداز محقق گردد. با اتکال به قدرت خداوند متعال و در راستای تحقق چشم انداز نظام جمهوری اسلامی ایران و با اعتقاد به اصول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل، چشم ادازه حوزه آب و فاضلاب کشور در افق 1404 این گونه ترسیم می شود: "دسترسی بی وقفه همگان به آب سالم و ایمن"

راهبرد و استراتژی

 
 • استقرار اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها مقررات و آیین نامه های مدیریتی و فنی مدیریت بحران پدافند غیرعامل در مراکز، فرایندها و تاسیسات موجود و طرح های توسعه ای بر اساس اولویت بندی و امکانات
 • توسعه رویکرد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در طراحی، اجرا و بهره برداری در تاسیسات مراکز و فرایندهای صنعت آب و فاضلاب
 • اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه زیرساخت هایامنیت شبکه های الکترونیکی، سامانه های اطلاعاتی ارتباطی و دفاع سایبری
 • ارتقای فرهنگ و آموزش های نظری و علمی(تخصصی و عمومی) در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • توسعه پژوهش و فناوری به منظور دستیابی به راهکارهای جدید کم هزینه و موثر و عملیاتی درعرصه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل صنعت آب و فاضلاب
 

اهداف

 

ﻫﺪف، ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ارزش ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻢ از اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻌﺚ از ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻤ ﺷﻮد .ﻫﺪف ﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻴﻔﻲ و ﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ داراي اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮان درﺟﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺤﻘﻖ آن را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺑﺤﺮان ﺳﺎزي و اﺟﺮاي اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺪاﻓ و ﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ، ﭘﺎﻳﺪاري و ﺗﺎب آﺳﻴﺐ آوري؛ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي؛ ﺗﺪاوم ﻫﺎي ﺿﺮوري و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﺗﻮزﻳﻊ آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﺮاﻳﻂ اﺿﻄﺮاري و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اوﻟﻮﻳﺖ. ﺑﻨﺪي و اﻣﻜﺎﻧﺎت

وظایف

 

دفتر مدیرت بحران و پدافند غیرعامل داراى وظایف زیر میباشد:

 • اﺟﺮای آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﻧﻈﺎمﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ اﺑﻼﻏﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر
 • اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺨﺎﻃﺮات
 • اﯾﺠﺎد وﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی وﺑﻬﺴﺎزی ﻟﺮزه ای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ، ﺗﺎﺳﯿﺴـﺎت و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ آب
 • ﻫﻤﮑﺎری در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ازاﯾﺠﺎد ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺧﺎرج ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻤﻬﯿﺪات اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد آن ﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ در ﺣﺮﯾﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت
 • ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ، ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮان، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ
 • ﻫﻤﮑﺎری در ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ آب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺤﺮان دار
 • اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺸﺪار ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﻮادث در ﺗﺄﺳﯿﺴـﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺑﻔﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻻن و ﻣﺮدم
 • اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ و اﯾﻤﻦ ﮔﻨﺪزداﯾﯽ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧ ﻪﻫﺎی ﮐﻠﺮزﻧﯽ ﮔﺎزی
 • ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﺷﺒﮑ ﻪﻫﺎی اﻧﺘﻘـﺎل اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﺮﻣﺎن
 • ارﺳﺎل روزاﻧﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿ ﺐدﯾﺪه ﺑـﻪ ﺳـﺘﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ
 • ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﺣﻮادث و رﺧﺪادﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ارﺳﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذی رﺑﻂ

اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻲ

 
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ از ﻃﺮاﺣﻲ ﺗﺎ ﺑهره ﺮداري
 • ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ
 • ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪهای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺻﻨﻌﺖ
 • ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آبفا
 • آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و داﻧﺶ ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان و ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ در ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي آبفا
 • ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ بﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﭘﺎﻳﺪارﺳﺎزي ﻣﺮاﻛﺰ حساس و استحکام بخشی در ﻣﺮاﻛﺰمهم
loading...
loading...
loading...
loading...
002074