X
خانه/درباره ما/حوزه مدیریت

حوزه مدیریت

دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل
 • ایفای وظایف دستیار مدیریت عامل درتنظیم برنامه كار و ملاقاتها، تهیه گزارشهای مورد نیاز وجلب توجه مدیریت عامل نسبت به برنامه ها وزمان بندی كارهای مختلف مورد نیاز مدیریت عامل
 • تنظیم وقت ملاقات مراجعین خاص.
 • همكاری با معاونت ها و مدیریت های ذیربط نسبت به تهیه مدارك واطلاعات لازم برای استفاده مدیریت عامل در مذاكرات، سمینارها،كنفرانسها
 • جلسات مدیریت عامل وتهیه صورت جلسات مربوط.
 • دریافت پیامهای تلفنی ونمابر و ایمیل مدیریت عامل و برقراری ارتباطات مدیریت با سایر مقامات، سازمانها و افراد.
 • دریافت، تحویل، بایگانی وتهیه كلیه نامه ها واسناد محرمانه مدیریت عامل.
 • جمع آوری وترتیب نامه ها، اسناد ومكاتباتی كه باید به رویت و امضای مدیریت عامل برسد وتوزیع مكاتبات و اسناد بین مسئولین واحدهای مختلف طبق دستور مدیریت عامل و پیگیری و پاسخگویی آنها درزمان تعیین شده.
 • انجام امور ترجمه مورد نیاز مدیریت عامل در مواقع ضروری.
 • تنظیم وتهیه جوابیه درمورد مسائل مطروحه درارتباط با آب وفاضلاب درمجلس شورای اسلامی ودیگر نهادهای مملكتی با همكاری مسئولین ذیربط درحوزه های معاونت شركت.
 • نظارت بر كاركنان حوزه دفتر مدیر عامل.
 • جمع آوری، نگهداری وسازماندهی اطلاعات، مدارك، اسناد و مطالب مهم با تشخیص مدیریت عامل و مشاورین برای طرح درجلسات مختلف مدیریت عامل.
 • ثبت یادداشتها و دستورات مهم مدیریت عامل درسیستم اطلاعات رایانه و پیگیری اجرای آن توسط مسئولین ذیربط وگزارش نتایج حاصله به مدیریت عامل بطور ادواری
 • مراجعه، پیگیری و ارائه گزارش در موارد ویژه ای كه ازطرف مدیریت عامل محول می شود.
 • مطالعه روزنامه ها، گزارش های ویژه و بررسی اخبار صدا و سیما درخصوص مسائل صنعت آب و فاضلاب و ارائه گزارش مسائل مهم به مدیریت عامل

عناوین وظايف و مسئولیتها

دفاتر مستقل

عناوین وظایف و مسئولیتهای دفتر تجهیزات منابع مالی و توسعه مشارکت

 
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار
 • ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی آﻧها
 • ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آب و ﻓﺎﺿﻼب
 • ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻮارد ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت واﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺨﺸﯽ
 • ﺑﺮرﺳﯽ و آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺨﺸﯽ، ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
 • اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯿﻨﻪ روﺷﻬﺎی ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ روﺷﻬﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ شامل وام، ییع متقابل ،مشارکت در تولید
 • ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻬﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب ﮐﺸﻮر

زیرسایت دفتر تجهیزات منابع مالی و توسعه مشارکت

عناوین وظایف و مسئولیتهای اداره کل حراست

 
 • .اﺟﺮای آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی اﺑﻼﻏﯽ از ﺳﻮی دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺮاﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو درﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ در ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 • .ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی راﻫﺒﺮدی ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺴﺎس و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﺗﺼﺪی اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎی ﻻزم در ﻣﻮرد اﺗﺒﺎع ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺎﻏﻞ و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه
 • ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ
 • اﻋﻤﺎل ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ﺣﺮاﺳﺘﯽ ﻻزم در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻄﺮات ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب، ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
 • ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ.
 • اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺮاﺳﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ در دﺳﺖ اﺟﺮا

زیرسایت دفتر اداره کل حراست

عناوین وظایف و مسئولیتهای دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی

 
 • برقراری ارتباط مستمر وسازمان یافته بین كاركنان شركت ازطریق برپایی مراسم ملی ومذهبی، گردهمایی های سالانه وتهیه وتدارك لازم وضروری آن
 • برنامه ریزی واتخاذ تدابیر لازم جهت ایجادروابط حسنه وحسن تفاهم بین مدیریت باكاركنان وكاركنان با كاركنان
 • دریافت نظرات وپیشنهادات كاركنان ازطریق ملاقات حضوری با كاركنان، نظرخواهی های عمومی، دایر نمودن صندوق انتقادات وپیشنهادات ودیگر روشهای ممكن به منظور انتقال پیامها به مدیریت
 • تهیه برنامه روابط آموزش همگانی و تعیین وظایف و نقش نویسندگان،آگهی سازان، هنرمندان وكارشناسان روابط عمومی
 • کوشش برای تقویت فرهنگ استفاده مناسب از آب وكـاهـش آلودگـی های منابع آب و ایجـاد آگاهـی در شهر وندان نسبت به محدودیت منابع آبی دركشور
 • بررسی وانتخاب پیامها، یادداشت ها، گزارشها، مقالات، عكس ها و موارد دیگر و انتخاب مناسبترین متن وعكس برای انتقال پیامهای شركت
 • انجام پرسشهای نمونه گیری ازنظرات مردم وخانوارها نسبت به میزان اثر بخشی پیامهای روابط عمومی
 • گردآوری، ویراستاری، تنظیم مطالب وتوزیع هفته نامه خبری. - همكاری در تهیه و انتشار ماهانه و فصلنامه های تخصصی

عناوین وظایف و مسئولیتهای دفتر امور حقوقی و قراردادها

 
 • طرح وتعقیب دعاوی شركت در مراجع قضایی و انجام مدافعات لازم جهت حفظ حقوق شركت
 • همكاری با واحدهای ذیربط درانعقاد قراردادهای شركت با اشخاص حقوقی یا حقیقی
 • همكاری درخرید اراضی و برآورد خسارات وارده به اعیانی در اراضی مورد نیاز وعندالزوم امضاء اسناد مربوطه دردفاتر اسناد رسمی به نمایندگی ازطرف شركت
 • جمع آوری، طبقه بندی ونگهداری كلیه قوانین، تصویب نامه ها، مقررات وبخشنامه های مربوط به شركت .
 • نظارت برتهیه پیش نویس قراردادهای صادره خرید اراضی وتطبیق آن با قوانین و مقررات موضوعه.
 • پیشنهاد تصویب یااصلاح تصویب نامه ها وآئین نامه ها واسناسنامه ها درحدود قوانین ومقررات موضوعه.
 • بررسی وتغییر مواد قراردادها در مواقع بروزاختلاف با اشخاص حقوقی و حقیقی و اظهار نظر لازم با استفاده ازمستندات قانونی.
 • نظارت برتهیه بخشنامه ها ودستورالعملهای داخلی درجهت تغییر وحسن اجرای قوانین ومقررات مربوط به شركت
 • شركت درجلسات مناقصه ومزایده وتطبیق پیشنهادات واصله ازسوی افراد حقیقی وحقوقی با آگهی های منتشره

زیرسایت دفتر امور حقوقی و امور قراردادها

عناوین وظایف و مسئولیتهای دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

 
 • .درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺎت واﺻﻠﻪ و اﻗﺪام ﻻزم در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ
 • .اﻋﺰام ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﺑﺎزرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ، ﺗﺤﻠﯿﻞ و اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻻزم
 • انجام ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫـﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﻨﻌﮑﺴﻪ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات، ﭘﺴﺖ ﺻـﻮﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ و ﺗﻬﯿـﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 • .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات اﺻﻼﺣﯽ
 • .ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر ﺑﺎزرﺳﺎن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزرﺳﯽ
 • ﻫﻤﮑﺎری در اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ و روش ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ
 • ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
 • ﮐﻨﺘـﺮل ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ازﻃـﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﺎرآﯾﯽ، ﺳﻮد ﺑﺨﺸﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ وﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب
 • ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺧﺼﻮص روش ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺮﻣﻬﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

عناوین وظایف و مسئولیتهای دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 
 • .ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه
 • .ﻫﻤﮑﺎری در ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
 • ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷـﺮﮐﺖ ﺟﻬـﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری
 • .ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﻨﺎد راﻫﺒﺮدی و ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ
 • ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﺮدن ﭘﺮوژه ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎﺗﯽ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﯾﺞ آن در ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺑﻬـﺮه وری ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ
 • ﮐﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎ و روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ، ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن ﻋﻤﻠﯿﺎت و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﺑﻪﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺰﺑﻮر
 • .اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی وﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﺳﺎﺧﺖ وﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺳﺎﺧﺖ وﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺻﻨﻌﺖ آب وﻓﺎﺿﻼب
 • اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬـﺮه ور ی و ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ اﺟـﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
 • ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮح ﻫﺎی ﻧﻮآوری، اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﺑﺘﮑﺎرات در ﺣﻮزه آﺑﻔﺎ
 • .ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ آﺑﻔﺎ
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻧﺮم ﻫﺎ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
 • ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻠﯽ و ﺑـﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺟﻬـﺖ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺻﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ وزارت ﻧﯿﺮو و وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت
 • نیازسنجی در راستای استانداردها و اولویت‌بندی استانداردها
 • برنامه‌ریزی و هدایت کلیه شرکت‌های آب و فاضلاب در بخش تحقیقات
 • برنامه‌ریزی در جهت برگزاری نمایشگاه، سمینار، کنفرانس و همایش‌های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب
 • حمایت از فعالیت‌های علمی (کتاب، مقالات و پایان‌نامه‌ها)

زیرسایت دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

003141