X

کانون بازنشستگان

معرفی کانون بازنشستگان صنعت آب و فاضلاب کشور

 
 

اهداف

 
  • ترویج وتحکیم مشارکت , همکاری و تعاون عمومی
  • تامین نیازهای مشترک اقتصادی , اجتماعی وفرهنگی اعضاء وکمک به تحقق عدالت اجتماعی
  • تامین اشتغال مناسب اعضاء به منظورتداوم تحرک وامیدبه زندگی وتامین نیازهای زندگی آنها
  • امکان برقراری وارتباط بین اعضاءوخانواده های آنها

 

معرفی شرکت تعاونی بازنشستگان صنعت آب و فاضلاب کشور

 
 

ماموریت

 

 

چراشرکت تعاونی بوجودآمد؟ تعیین ضرورت ها
  • ماموریت اصلی شرکت تعاونی بازنشستگان ، ترویج فرهنگ اجتماعی وقدردانی وارج نهادن به تلاشهای صادقانه افرادی است که خدمت30ساله خودرا درجهت ارتقاء واعتلای این مرزوبوم وخدمت رسانی به قاطبه مردم شریف کشورعزیزمان ایران مصروف داشته اند.
  • تداوم برقراری ارتباط و تعامل سازنده بین بازنشستگان عزیز(استفاده ازتجارب ذیقیمت ) با کلیه شاغلین درپستهای شغلی مدیریت , کارشناسی و تکنسین (دارای تخصصهای علم نوین) که در صنعت آب وفاضلاب کشورمستقر ودرحال فعالیت هستند.
  • فراهم نمودن مقدمات و تسهیلات لازم در جهت ساماندهی ظرفیت ها ومنابع موجود درشرکتهای آب وفاضلاب استانها و تعیین سازوکارهای لازم برای انجام فعالیت های ارجاعی درقالب قراردادها درحدود صلاحیت ششرکت تعاونی بازنشستگان صعت آبفاکشور
  • حضور موثر و مناسب هیئت مدیره کانون بازنشستگان درجلسات شورای معاونین و مجامع استانی و همچنین جلسات مشورتی بامدیران شرکت مهندسی آبفاکشوردرصورت نیازوراهبرد صنعت آب وفاضلاب
  • ارائه گزارش های مکتوب ازقابلیت های شرکت تعاونی بازنشستگان صنعت آب وفاضلاب کشورمنظم به تقویم مرحله وطبقه بندی شده برنامه های کوتاه ، میان ، بلندمدت ومنطبق برمعیارها ودستوالعمل ها واسناد بالادستی وزارت نیرو وشرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور
  • شرکت تعاونی بازنشستگان صنعت آب وفاضلاب کشوردرتمامی زمینه ها تلاش می کند تا با رویکرد تقابل اندیشه , استانداردسازی وبهره مندی ازآن , وایجادپیوند غیرگسستنی (گذشته , حال , آینده) بین اعضاء خود (بعنوان معماران وسازندگان زیربنای صنعت) وشاغلین امروز(بعنوان گردانندگان وراهبران تشکیلات حاضروموجود صنعت ) در کلیه سطوح سازمانی و در چارچوب بخشنامه های ابلاغی ازمراجع بالادست خلاء وچالش های احتمالی را برطرف نماید.

 

چشم انداز

 

( قراراست به کجابرسیم؟)

(( ارتقاء وتعیین جایگاه اصلی بازنشستگان صنعت آب وفاضلاب در برابر سازمان واسناد و مدارک بالادستی و تمامی برنامه های توسعه کشور بخصوص برنامه توسعه برنامه های پنجساله و قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران))

این شرکت تعاونی با چشم اندازی وسیع و گسترده پیرامون جذب و به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه 3عضو وغیرعضو ، شروع به فعالیت کرده که مهمترین عناوین درحیطه عملکرد خودازجمله موارد زیر است:

 • ارائه مشاوره ومدیریت دانش‌محور برحسب ساماندهی نیروهای نخبه صنعت درهمه زمینه های موردنیاز
 • شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای تجدیدپذیر واحیاء مجدد فرصت های ازدست رفته
 • معرفی سابقه , قابلیت هاتوانایی ,خدمات واطلاع رسانی شفاف باایجاد محیط نرم افزاری سامانه بازنشستگان دردوحوزه کانون وشرکت تعاونی
 • ارائه نمونه‌های موفق و الگوهای عملی مدیریت در کشوررتبط درسطح صنعت و خارج از شرکت
 • بهبود کیفیت زندگی اعضاء بازنشسته وافزایش انگیزشی برای انتقال تجربیات آنها

با توجه به اهمیت استراتژیک محصول آب در کشور، شرکت تعاونی تولیدی توزیعی صنعت علاوه بر اهداف بنیادی، دستیابی به اهداف سودآوری ذیل را درقالب پروژه های عملیاتی نیز دنبال می کند:

 • فراهم نمودن زمینه توسعه کسب وکارهای بزرگ وکوچک باایجادکارآفرینی و اشتغال برای اعضا
 • کمک به حفظ محیط زیست از طریق ارائه راهکارهای اجرایی وطرح های دانش بنیان
 • تعیین سازوکارهای جایگزین در استفاده بهینه ازمنابع انسانی , مالی وآبی درجهت کاهش چالش ها

خط مشی

 

(ازکدام مسیرمطمئن وامن حرکت کنیم؟)

خط‌مشی یا سیاست کلان , اصل تعیین‌کننده محدوده تصمیم‌گیری, برای مدیران یک سازمان یا هیئت مدیره می‌باشد. مدیران برنامه‌ریزی و اجرایی در هر سازمان همواره قلمرو تعیین شده توسط خط مشی را مد نظر قرار داشته و تصمیمات را با قید سازگاری با خط مشی سازمان اتخاذ می‌نمایند. افزون بر آن خط مشی را باید یک معیار و شاخص مهم در کنترل و ارزیابی عملیات نیز به حساب آورد.با تدوین سیاست‌های کلان سازمان این اطمینان فراهم می‌گردد، که از بروز تضاد یا تعارضی در تصمیمات مدیران سازمان ممانعت بعمل آید. به عبارت بهتر خط مشی، مسیر تفکر یا شیوه اندیشه اعضای سازمان را مشخص نموده؛ تا از این رهگذر شیوه اندیشیدن و تصمیم‌گیری مدیران با اهداف سازمان سازگار گردد، یا منافات نداشته باشد. خط مشی گذاری فرایندی است که به وسیله آن، ایده‌های خود را به برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی جهت دستیابی به نتایج و ایجاد تغییرات مطلوب در دنیای واقعی عملی می‌کند

فرایند خط مشی گذاری:

 • شناخت و درک مسائل عمومی
 • دستور کار
 • طراحی و شکل‌گیری
 • اجرای خط مشی
 • ارزیابی خط مشی

الگوی خط مشی گذاری اداری:

 • مقررات سازی
 • حکم سازی
 • تحکیم قانون
 • عملیاتی کردن

خط مشی شرکت تعاونی بازنشستگان صنعت آب وفاضلاب کشور:

هدفمند بودن و شناسایی و بکارگیری روشهایی که با استفاده از آنها بتوان شرایط و مدیریت کلی موجود در سازمان را بهینه‌سازی کرد از جمله خط مشی‌های موجود در هر سازمانی است. مهمترین خط مشی‌های نظامنامه کیفیت شرکت تعاونی تولیدی توزیعی بازنشستگان صنعت آب وفاضلاب موارد زیر است:

 • جذب حداکثری تمامی بازنشستگان و بکارگیری نیروهای توانمند و استفاده ازتخصص وتجربه آنها
 • بهبود کیفیت در خدمت رسانی با تعیین سازوکارهای اجرایی درجهت کنترل مدیریت منابع
 • ایجاد اشتغال و گسترده سازی حیطه فعالیتی با الگوسازی ازنتایج حاصل ازپایلوت نمونه
 • آموزش مدیران در جهت ارتقاء سطح علمی وتصمیم گیری های کلان کشور
 • ارتباط صنعت با تکنولوژی مدرن وبه روز با مشارکت سهامداران بازارسرمایه وتولیدکنندگان محصولات
 • مشاوره درفرآیندهای امر تولید و فروش ومصرف باایجاد افزایش بهره وری وکاهش هزینه ها
 • بازنگری مداوم کلیه امور و فعالیت‌های شرکت به منظور بهینه سازی آنها
 • شناسایی نیاز شرکتهای آب وفاضلاب و تهیه برنامه وپلان های عملیاتی در جهت تامین آن

بدون شک جهت دستیابی به مواردفوق نیازبه اتحاد , همدلی ومشارکت تمامی نیروهای بازنشسته صنعت آب وفاضلاب باایجادساختار وتشکیلات سازماندهی شده می باشد که مسئولیت بسترسازی , تامین منابع وحمایت لازم جهت استقرار, حفظ وبهبود مداوم این سیستم وتحقق اهداف پیش بینی شده بعهده هیئت مدیره شرکت تعاونی ومدیران ارشد وزارت نیرو وشرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور خواهدبود وازاعضاء محترم شرکت تعاونی انتظارمی رود با استعانت ازقدرت لایزال الهی ضمن درک صحیح این خط مشی وبکارگیری مفادآن درهرچه بهتربرگزارشدن برنامه ها نهایت سعی وتلاش خود راجهت اثربخشی وپویایی واستمراراین سیستم باهمت والا بکاربندند.

نقشه استراتژیک شرکت تعاونی بازنشستگان درسه سطح کلان , میانی وخرد با متدلوژی اثربخشی پایلوت

تبیین نقشه راه وخط مشی شرکت تعاونی بازنشستگان صنعت آب وفاضلاب مطابق بااهداف کلان توسعه و برنامه استراتژیک ومتکی برعوامل ذیل صورت می پذیرد :

 • براساس منابع بالقوه موجود درشرکتهای آبفا وتخصص وتجربه نیروهای بازنشسته درسطح کشور
 • متکی بردانش وتوان اجرایی ومنابع قابل دسترس وشناخت روابط وضوابط داخلی وخارجی

سیاستگذاری کلان شرکت تعاونی درراستای برنامه استراتژیک تهیه وتدوین واجراخواهدشد بنابراین فرآیندهای آن مورد شناسایی وبازبینی قرارخواهد گرفت وبرای هرکدام ازفرآیندها تعریف وبرنامه خاص به اجرادرخواهدآمد.

فرآیندهای برنامه استراتژیک شرکت تعاونی بازنشستگان تارسیدن به اهداف مطلوب

استراتژی

 

(چه تصمیمات جدی بایدبگیریم؟) شناخت نقاط ضعف وقوت محیط داخل وخارج مقابله باتهدیدها وایجادفرصتها

شرکت‌تعاونی بازنشستگان از بدو تولد خود بر مبنای اصول تشکیلاتی با ساختار عملیاتی پایه‌گذاری نشده است؛ زیرا علی‌رغم اعلام معرفی خود وپیشنهادات عنوانین کاروتلاش‌هایی که بانیان امر در خصوص ارتباطات و ارجاع کار انجام داده‌اند؛ اما چون از موقعیت وجایگاه ضروری برخوردار نبوده‌اند؛ لذا موفقیت و مجوزهای لازم برای پذیرش جهت اخذ کسب وکار نشده است؛ بنابراین قدم اول معرفی تشکیلات با شناسایی نقاط ضعف سازمانی و شناخت تهدیدات موجود و مبتلا به شرکتهای آب وفاضلاب شروع می‌شود که بایستی باارائه راه کارهای اجرایی قادرباشد عوامل‌ مؤثر تبدیل به نقاط قوت راافزایش دهد وبراساس آن تغییر و تحولات اساسی صورت پذیرد دراین راستا لازم است ضمن معرفی استعدادها و توانایی بالقوه اعضاء شرکت تعاونی مطرح شود تا باعث افزایش انگیزه‌های لازم در بین کارفرمایان و صاحبان سرمایه و همچنین جذب نیروی انسانی و کار متخصص و مجرب از مجموعه بازنشستگان صنعت آب و فاضلاب فراهم گردد.

شناسایی پارامترهای موثردرتغییر وتحول شرکت تعاونی بازنشستگان

نقشه استراتژیک و برنامه ریزی هدف دار

براساس ضوابط حاکم برنظام فنی واجرایی کشوروبخشنامه ها ودستورالعمل های موجود فی مابین وزارت نیرو ووزارت تعاون کارواموراجتماعی وازطرفی ارزیابی عملکرد و تاثیرات برنامه های سالیانه شرکت مهندسی وشرکتهای استانی سه سطح حائز اهمیت است که شرکت تعاونی بازنشستگان باروش ومتدولوژی انتخاب پایلوت واجرای نمونه وبازتاثیرآن دررفع موانع وچالش ها وتغییر وتحولات اساسی درطی دوره های مدت دار به منصه ظهور برساند وبا کنترل فرآیندهای مدیریتی وطرح عملیات واجرای پروژه های کلیدی دربخشهای مختلف مسیرراه رابا بهبود زیرساختارها وتعیین سیاست ها هموار نماید. تبیین برنامه استراتژیک وراهبردی شرکت تعاونی میتواندبعنوان لایه محافظ وکاهش اثرات مستقیم برشرکتهای آب وفاضلاب استانی وشرکت مهندسی آب وفاضلاب کشورباشد وبابررسی بازخوردها افزایش بهره وری رابه ارمغان بیاورد.

تاثیرعوامل موجود در برنامه ريزي استراتژيك

این برنامه که به ترتیب ازسطح کلان شروع شده ودرسطوح پائین میزان تاثیرپذیری وتاثیرگذاری آن قابل مشهود می باشد رابادرنظرگرفتن وتفکیک دومحیط داخلی وخارجی که امکان بررسی وتجزیه وتحلیل این عوامل راپس ازمروری بر نقاط ضعف وقوت وفرصتها وتهدیدات شرکتها میسر خواهد ساخت , ادامه داده ودرنهایت به لزوم بازنگری وتدوین استراتژی نوین دست خواهیم یافت وبالاخره طی سیکلهای رفت وبرگشت اثربخشی, استراتژی های جدید اتخاذ شده ونتایج بدست آمده دربهره وری شرکتها وبازخوردهای ناشی ازآن تا رسیدن به اهداف مطلوب ادامه داده خواهدشد.

اثربخشی نتایج پایلوت برروی عوامل موجود (داخلی وخارجی) وایجاد تحول

 

اطلاعات تماس
 • شماره تماس:
 • ایمیل: [at]nww.ir
 • فکس:
 

 

قطعنامه سمینار سراسری کانون های بازنشستگی صنعت آب و فاضلاب کشور
قطعنامه سمینار سراسری کانون های بازنشستگی صنعت آب و فاضلاب کشور جهت
ﺳﻪشنبه، 04 مهر 1402 - 14:20
قطعنامه سمینار سراسری کانون های بازنشستگی صنعت آب و فاضلاب کشور
قطعنامه سمینار سراسری کانون های بازنشستگی صنعت آب و فاضلاب کشور جهت
ﺳﻪشنبه، 04 مهر 1402 - 14:20