X

معاونت ها و دفاتر

معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری

حمید رضا کشفی

88993206-89603000داخلی: 3000

kashfi[at]nww.ir

88956176

ادامه مطلب

معاونت مهندسی و توسعه

شاهین پاکروح

89602500-88977384داخلی: 2500

pakrooh[at]nww.ir

۸۸۹۵۵۷۹۵

ادامه مطلب

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

مصطفی یارمحمدی

88976557-88973500داخلی: 3500

yarmohamadi[at]nww.ir

۸۸۹۶۵۷۷۷

ادامه مطلب

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

مسعود خشایی

88953332-89602000داخلی: 2000

khashaee[at]nww.ir

۸۸۹۵۵۷۹۵

ادامه مطلب

دفاتر مستقل

دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل

سیدشهاب پاک ضمیر

۸۹۶۰۱۱۰۵داخلی: ۱۱۰۵

pakzamir[at]nww.ir

۸۸۹۵۳۳۲۹

ادامه مطلب

دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مرتضی مجتهدی

۸۹۶۰۱۳۰۵داخلی: 1305

mojtahedi[at]nww.ir

۸۸۹۵۳۳۲۹

ادامه مطلب

مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادها

شکوه نوروزی

۸۹۶۰۱۳۰۰داخلی: 1300

۸۸۹۵۳۳۲۹

ادامه مطلب

دفتر روابط عمومی و ارتباطات مردمی

علی سیدزاده

۸۹۶۰۱۵۰۰داخلی: 1500

seyedzadeh[at]nww.ir

۸۸۹۷۶۵۵۹

ادامه مطلب

اداره کل حراست

جعفر عرب نژاد

۸۹۶۰۱۲۰۰داخلی: 1200

۸۸۹۶۱۰۸۵

ادامه مطلب

دفتر تجهيز منابع مالي و توسعه مشاركت

فریبا گلریزان

۸۹۶۰۲۹۰۰داخلی: 2900

Golrizan[@]nww.ir

۸۸۹۵۳۳۲۹

ادامه مطلب

دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

احمد سیاحی

۸۹۶۰۱۷۰۰داخلی: 1700

sayahi[at]nww.ir

۸۸۹۷۶۵۵۹

ادامه مطلب

011775